Opis projektu

 

tytuł projektu:

 

 

 

 Rodzina innowacyjnych tunelowych
opryskiwaczy sadowniczych z
odzyskiwaniem cieczy użytkowej

 

nazwa beneficjenta:

 

 

„BURY - MASZYNY ROLNICZE” –
WOJCIECH BURY

 

województwo:

 

łódzkie

 

powiat:

 

kutnowski

 

fundusz:

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 

program:

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

działanie:

 

 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

 

poddziałanie:

 

 

 

1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa

 

dziedzina:

 

brak

 

wartość projektu:

 

 3 316 056.10 zł

 

dofinansowanie z Unii Europejskiej:

 

2 081 840.72 zł

 

 

ocena:

 

 

sektor:

 

 

badania, rozwój, innowacje punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X)
Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Dalekosiężnym celem produkcji roślinnej i strategią na przyszłość jest „zerowe” zużycie syntetycznych agrochemikaliów. Nie są one obojętne dla środowiska i powinny być stosowane tylko wtedy, gdy niechemiczne metody ochrony zawiodą lub ich użycie nie jest możliwe. Od 2014r. obowiązkowa stała się integrowana ochrona roślin, która polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. W te zasady doskonale wpisuje się projekt mający na celu opracowanie i wdrożenia do produkcji przez firmę BURY Maszyny Rolnicze opryskiwaczy tunelowych z recyrkulacją cieczy opryskowej. Jest to nowa w kraju i jeszcze mało powszechna w UE generacja opryskiwaczy „przyjaznych dla środowiska naturalnego”. W konstrukcji opryskiwacza zostaną wykorzystane oryginalne rozwiązania techniczne (Patent-P176364) i wyniki ponad 20-letnich prac badawczo-rozwojowych nad tunelową techniką opryskiwania sadów prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Badania te wyprzedzały swoją epokę, gdyż dopiero obecnie, dzięki zmniejszeniu wielkości drzew w sadach owocowych zaistniały warunki umożliwiające powszechne wprowadzenie tej techniki do towarowej produkcji owoców. W rezultacie projektu zostanie opracowana rodzina nowatorskich w skali światowej opryskiwaczy tunelowych wyposażonych w unikalne rozwiązania konstrukcyjne, które będą przedmiotem ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

 

Od 18 do 21 stycznia 2018 roku odbyła się VII edycja Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA - PREMIERY. Nie mogło nas tam zabraknąć! W ramach działań promujących projekt NCBR podczas targów była prowadzona akcja informująca o projekcie. Realizujemy badania nad wprowadzeniem na rynek nowego typu opryskiwacza tunelowego w ramach projektu badawczego współfinansowanego ze środków UE.

 

  

 

 

 
Dotacje 1
Dotacje Łodzkie